Els alumnes, protagonistes del seu futur

L'eix transversal de l'etapa es fonamenta en l'«aprendre a fer». L'alumne, acompanyat del mestre, assolirà una educació integral basada en la cultura de l'esforç, el compromís i la perseverança.

  • Objectius generals de l'Educació Primària

   L'objectiu d'aquesta etapa és aconseguir que els nois adquireixin els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds necessàries per esdevenir persones responsables, compromeses, autònomes i integrades socialment. La vida de l'escola convida a participar activament en la construcció d'un món millor des de diferents vessants.

   ENFOCAMENT COMPETENCIAL

   Oferim un enfocament globalitzat dels aprenentatges i una transversalitat dels coneixements. El nostre model educatiu fomenta aprendre a pensar; és a dir, l'alumne és el que ha de construir i renovar el seu saber; ha de ser capaç de seleccionar els coneixements, les estratègies i les habilitats més idònies per resoldre situacions de l'àmbit escolar i de la vida.

   METODOLOGIA DIVERSIFICADA

   Volem despertar el gust i la inquietud dels nostres alumnes per conèixer i aprendre a partir de diferents escenaris d'aprenentatge. Potenciem les metodologies participatives per sobre de les expositives, fomentant l'esforç i el protagonisme de l'alumne en el seu aprenentatge. Com a resultat d'aquest enfocament, l'organització de l'aula distribueix els alumnes en diversos grups destinats a ajudar-se i treballar junts per aconseguir un mateix objectiu. La formació permanent del professorat facilita aquesta diversificació.

   EDUCACIÓ INCLUSIVA

   L'organització del cicle respecta els diferents ritmes de treball i afavoreix la coexistència de diferents nivells d'exigència i, per tant, d'autonomia. Treballem amb unitats de programació flexibles i adaptades a les necessitats de cada alumne. Ampliem els mínims del cicle per als alumnes que superen amb facilitat els objectius i reforcem l'aprenentatge dels que mostren dificultats. Al llarg de tota l'etapa, dediquem recursos per atendre les dificultats individuals de cada alumne de diverses maneres: amb hores d'atenció individualitzada, desdoblaments en diferents àrees, plans i avaluació individualitzats i el treball conjunt del tutor amb el Departament d'Orientació Psicopedagògica de l'escola.

   PLURILINGÜISME I INTERCULTURALITAT

   La competència comunicativa és clau i un objectiu preferent en aquesta etapa. L'alumne ha de ser competent en català, castellà i anglès per comprendre i gestionar les informacions i per expressar i argumentar les opinions. El respecte per a les altres llengües i el gust per aprendre d'altres cultures desenvolupa la competència intercultural dels nostres alumnes i els prepara per tenir èxit en la nostra societat multilingüe.

   INCORPORACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)

   Prioritzem l'ús de diferents eines tecnològiques com un recurs que facilita la diversificació, la motivació i el treball de les habilitats cognitives. La utilització de les TIC (aules mòbils amb ordinadors portàtils i tabletes PC, pissarres digitals interactives i projectors a tots els cursos) està incorporada a les unitats de programació. Són eines que faciliten la comunicació amb les famílies.

   FORMACIÓ EN VALORS

   La formació en valors i actituds, el coneixement de la cultura religiosa i la vivència de la interioritat promouen el creixement integral dels alumnes. Aprofundim en el treball transversal d'actituds de relació i de treball en totes les àrees per aconseguir persones autònomes. La participació de l'alumne en l'organització i el funcionament de l'aula permet educar valors democràtics de respecte, diàleg, tolerància i responsabilitat.

   El currículum i el treball de les diferents àrees apliquen els objectius marcats per la LOE (Llei orgànica d'educació):

   1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i col•lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d'una societat democràtica.
   2. Tenir consciència del valor del treball individual i col•lectiu i desenvolupar hàbits d'esforç i treball en l'estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge.
   3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit escolar i social.
   4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, facilitar que els joves elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l'aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
   5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la llengua castellana i, si escau, l'aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.
   6. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d'aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
   7. Conèixer, valorar i estimar l'entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l'observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora.
   8. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.
   9. Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà d'aquestes tecnologies.
   10. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.
   11. Aplicar, en contextos diversos, els coneixements adquirits i els recursos propis a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.
   12. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
   13. Adquirir els elements bàsics d'una educació vial correcta i les actituds de respecte que afavoreixen la prevenció d'accidents de trànsit.
   14. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l'ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.
  • Coresponsabilitat en l'aprenentatge

   Cerquem una actitud positiva davant de l’aprenentatge, activa i orientada a seleccionar les estratègies necessàries per resoldre problemes i diferents situacions propers als alumnes. El paper del mestre és d’acompanyant i guia. Des de l’estimació, ajudem a desenvolupar les capacitats i potencialitats dels alumnes per treure el millor de cadascú.

   Aprendre a pensar i actuar és una competència que es treballa contínuament al llarg de tota l’etapa. Els alumnes participen en diferents situacions de treball que els generen preguntes cada vegada més complexes, la qual cosa potencia el pensament creatiu. Les estratègies que utilitzem són diverses: relacionar, observar, sintetitzar, argumentar, resoldre problemes i avaluar, entre d’altres. L’autonomia és l’eix transversal en les diferents metodologies que desafia l’alumne a experimentar i plantejar-se nous reptes.

  • Un projecte vital per a cadascú

   L'Educació Primària impulsa un model de cultura reflexiva en què els processos són més importants que els resultats. L'objectiu és formar persones que se senten valorades, segures i, per tant, capaces d'assumir riscos, de fer i acceptar una crítica constructiva. És en aquest marc en què aprenem a mirar de nou el silenci i la paraula justa; en què s'acompanya els alumnes per conèixer el seu món interior i comprendre les seves emocions i en què és bàsic un temps per a la convivència i la relació en grup.

  • Comunicació família-escola

   Establim diferents canals comunicació entre la família i l'escola per tal d'afavorir una actuació conjunta i compromesa a partir de reunions del tutor amb els grups de classe, entrevistes personalitzades amb el tutor i informes dels mestres. Potenciem espais d'orientació, reflexió i diàleg amb les famílies amb diferents formacions.