Comencem junts el camí

L'Educació Infantil és un despertar il·lusionat per aprendre i socialitzar-se, perquè cada infant descobreixi la seva identitat i el món que l'envolta. És un aprenentatge personalitzat i acompanyat per l'equip de mestres.

  • Objectius generals de l'Educació Infantil

   L’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir que els nois adquireixin els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds necessàries per esdevenir persones responsables, compromeses,  autònomes i integrades socialment. La vida de l’escola convida a participar activament en la construcció d’un món millor des de diferents vessants.

   • Enfocament per capacitats

    Oferim un enfocament globalitzat dels aprenentatges i una transversalitat dels coneixements. El nostre model educatiu fomenta que s’aprengui a pensar; és a dir, l’alumne és el que ha de construir i renovar el seu saber, i ha de ser capaç de seleccionar els coneixements, les estratègies i les habilitats més idònies per resoldre situacions de l’àmbit escolar i de la vida.

   • Metodologia diversificada

    Volem despertar el gust i la inquietud dels alumnes per conèixer i aprendre a partir de diferents escenaris d’aprenentatge. Potenciem les metodologies participatives per sobre de les expositives, fomentant l’esforç i el protagonisme de l’alumne en el seu propi aprenentatge. Com a resultat d’aquest enfocament, l’organització de l’aula distribueix els alumnes en diferents grups destinats a ajudar-se i treballar junts per aconseguir un mateix objectiu. La formació permanent del professorat facilita aquesta diversificació.

   • Educació inclusiva

    L’organització del cicle respecta els diferents ritmes de treball i afavoreix la coexistència de diferents nivells d’exigència i, per tant, d’autonomia. Treballem  amb unitats de programació flexibles i adaptades a les necessitats de cada alumne. Ampliem els mínims del cicle per als alumnes que superen amb facilitat els objectius i reforcem l’aprenentatge dels que mostren dificultats. Al llarg de tota l’etapa, dediquem recursos per atendre les dificultats individuals de cada alumne de diverses maneres: amb hores d’atenció individualitzada, desdoblaments en diferents àrees, plans i avaluació individualitzats i el treball conjunt del tutor amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola.E

   • Plurilingüisme i interculturalitat

    La competència comunicativa és clau i un objectiu preferent a la nostra etapa. L'alumne ha de ser competent en català, castellà i anglès per comprendre i gestionar les informacions i per expressar i argumentar les seves opinions. El respecte per altres llengües i el gust per aprendre d'altres cultures desenvolupa la competència intercultural dels nostres alumnes i els prepara per tenir èxit en la societat multilingüe.

   • Incorporació tecnologies de la informació i la comunicació

    Prioritzem l'ús de diferents eines tecnològiques com un recurs que facilita la diversificació, la motivació i el treball de les habilitats cognitives. La utilització de les TIC (espai d'ordinadors, tauletes i pissarres digitals interactives, iPad, etc.) està incorporada a les unitats de programació. És una eina que facilita la comunicació amb les famílies.

   • Formació en valors

    La formació en valors i actituds i la vivència de la interioritat promouen el creixement integral dels nostres alumnes. Aprofundim en el treball transversal d'actituds de relació i de treball en totes les àrees per aconseguir persones autònomes. La participació de l'alumne en l'organització i el funcionament de l'aula permet educar valors democràtics de respecte, diàleg, tolerància i responsabilitat.

  • El que els nens fan junts avui, ho faran sols demà (Vigotski)

   L'Educació Infantil és l'etapa per excel·lència de l'adquisició dels hàbits i de les rutines de pensament. El treball de la comprensió -és a dir, la capacitat d'aplicar coneixements a contextos nous- és el trampolí que ajudarà a l'infant a avançar en el seu procés d'aprenentatge. Aquest procés fluirà respectant el ritme de cada alumne en un ambient continuat de descoberta i d'experiències autèntiques i significatives. Part important d'aquesta evolució és la confiança que els mestres transfereixen a l'infant amb la finalitat de desenvolupar la seva autonomia i donar-li l'oportunitat d'equivocar-se i d'aprendre de les seves pròpies errades.

   L'infant gaudeix aprenent i experimentant, pel que cal proporcionar diferents estratègies i metodologies en què pugui canalitzar les seves ganes per aprendre.

  • El model de persona que volem

   La formació en valors i actituds, així com la vivència de la interioritat, promouen el creixement integral dels alumnes. Aprofundim en el treball transversal d'actituds de relació i de treball en totes les àrees per aconseguir persones autònomes. La participació de l'alumne en l'organització i el funcionament de l'aula permet educar valors democràtics de respecte, diàleg, tolerància i responsabilitat.

   Des de ben petits cal cultivar el seu món interior per poder-lo després obrir al món i aprendre a viure des de l'agraïment. Cal aprendre a mirar de nou la realitat i prendre petits compromisos. És per això que l'escola ha d'oferir aquests espais de mirar en ambdues direccions.

  • Comunicació família-escola

   Establim diferents canals de comunicació entre la família i l'escola per tal d'afavorir una actuació conjunta i compromesa a partir de reunions del tutor amb els grups de classe, entrevistes personalitzades amb el tutor i informes dels mestres. Potenciem espais d'orientació, reflexió i diàleg amb les famílies amb diferents formacions.