Formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals en empreses. Duen a terme la FCT els alumnes d'ensenyaments secundaris (cicles formatius i batxillerat) en centres de treball. És un crèdit avaluable i obligatori.

  • Al Centre d'Estudis Joan XXIII, fa 32 anys que vam iniciar les practiques a l'empresa

   Facilita a l'alumne el coneixement del món laboral i de la tecnologia més avançada, experiència i una possible primera ocupació i formació pràctica de la seva especialitat. Per a l'empresa: captació de futurs operaris especialitzats, col·laboració en la formació  i oferir l'accés dels joves a la seva primera ocupació.

 • «Formar persones-formar professionals»

  La formació professional és una de les apostes més clares del Joan XXIII des dels seus orígens. Des del primer moment ja es planteja l'alternança entre les classes i les pràctiques a les empreses, molt abans de ser establertes al currículum oficial. Des dels inicis, la Direcció ha volgut establir una relació molt estreta amb el teixit empresarial per detectar les necessitats reals de l'entorn i poder adaptar els currículums i la formació continuada. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d'aquests ensenyaments.

 • Grau mitjà de Gestió Administrativa

  - Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau mitjà de Gestió Administrativa:

  1. Activitats formatives relacionades amb la recepció, l'organització i la transmissió de la informació i la comunicació a l'empresa i el sistemes d'arxiu.
  2. Atenció als clients/usuaris.
  3. Àrees d'aprovisionament i emmagatzematge.
  4. Suport a l'àrea de recursos humans. 
  5. Àrea comercial.
  6. Àrea comptable i fiscal. 
  7. Suport a l'àrea financera i/o d'assegurances. 
  8. Suport administratiu a equips de treball. 
  9. Serveis prestats per a entitats o organismes públics.
 • Grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  - Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes:
  1. Maquinari i el seu manteniment.
  2. Instal·lació, configuració i actualització dels sistemes operatius.
  3. Explotació dels serveis de xarxa.
  4. Aplicacions ofimàtiques. 
  5. Aplicacions web.
 • Grau mitjà de Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural
  - Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau mitjà de Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural:
   

  1. Programació d'activitats en el medi natural.
   
  •  1.1. Disseny i organització d'itineraris.
  •  1.2. Supervisió, preparació i manteniment dels equips i materials de l'empresa utilitzats en els desplaçaments.
  •  1.3. Col•laboració amb les funcions d'administració i gestió de l'empresa. 
  •  1.4. Participació en l'elaboració de material informatiu i documental.
   
  2. Conducció de grups o clients/usuaris.
   
  •  2.1. Conducció, o participació en la conducció, de grups o clients/usuaris a peu per senders i zones de baixa i mitjana muntanya.
  •  2.2. Conducció, o participació en la conducció, de grups o clients/usuaris en bicicleta.
  •  2.3. Conducció, o participació en la conducció, de grups o clients/usuaris a cavall.
  •  2.4. Cura dels cavalls durant la ruta.
  •  2.5. Organització de zones d'acampada o pernoctació.
  •  2.6. Participació en el control de la seguretat de l'activitat.
 • Grau mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria
  - Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria:
   

  1. Relacionades amb la  gestió administrativa de la unitat/consulta.
   
  •  1.1. Tractament de la documentació. 
  •  1.2. Gestió del material. 
  •  1.3. Atenció al pacient/client. 
  2. Relacionades amb  l'atenció sanitària del pacient/client.
   
  •  2.1. Realització de la higiene, mobilització i transferències del pacient/client. 
  •  2.2. Participació en la preparació i administració de la medicació. 
  •  2.3. Preparació de l'entorn i del material per a l'exploració del pacient/client o realització de proves diagnòstiques. 
  •  2.4. Presa de constants vitals. 
  •  2.5. Suport a l'alimentació. 
  •  2.6. Neteja, desinfecció o esterilització del material/instrumental.
  •  2.7. Col·laboració amb l'equip d'infermeria en l'aplicació de cures d'infermeria.
  •  2.8. Condicionament de l'entorn del pacient/client. 
  •  2.9. Comunicació amb el pacient/client i acompanyants. 
  3. Relacionades amb la salut bucodental.
   
  •  3.1. Preparació de la consulta i del pacient/client. 
  •  3.2. Assistència a l'odontòleg. 
  •  3.3. Revelat i arxiu de radiografies.
 • Grau superior d'Administració i Finances
  Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau superior d'Administració i Finances:
  1. Tractament de la informació en processos d'administració i gestió.
  2. Operacions comptables i fiscals.
  3. Àrea de recursos humans.
  4. Operacions d'atenció i d'informació al públic.
  5. Processos de tractament informàtic específics d'administració i de gestió.
  6. Tràmits d'administració i de gestió a l'administració pública.
  7. Processos d'un servei d'auditoria.
 • Grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics
  Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics:
  1. Determinació de les característiques de la instal·lació a partir de les funcionalitats i necessitats establertes.
  2. Disseny, posada en marxa i manteniment d'instal·lacions amb serveis de xarxa local i internet, documentant la intervenció realitzada.
  3. Assistència als usuaris resolent problemes de l'explotació del sistema, segons les normes i temps establerts.
 • Grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web
  Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web:
  1. Gestió i utilització de sistemes informàtics i entorns de desenvolupament, avaluant els requeriments i les característiques en funció del propòsit d'ús. 
  2. Participació en la gestió de bases de dades i servidors d'aplicacions, avaluant i planificant la seva configuració en funció del projecte de desenvolupament web al qual donen suport. 
  3. Desenvolupament i desplegament d'aplicacions web del costat del servidor, emprant les eines i els llenguatges específics i complint els requeriments establerts. 
  4. La intervenció en el desenvolupament i prova de la interfície per a aplicacions web, utilitzant les eines i els llenguatges específics i complint els requeriments establerts. 
  5. Interfície d'una aplicació web, seguint les instruccions de l'equip de disseny.
 • Grau superior d'Activitats Físiques i Esportives
  Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau superior d'Activitats Físiques i Esportives:
  1. Relacionades amb els jocs i les activitats físiques recreatives.
  2. Ensenyament i dinamització d'activitats d'atletisme.
  3. Ensenyament i  dinamització d'activitats de natació.
  4. Ensenyament i dinamització d'activitats de futbol.
  5. Ensenyament i dinamització d'activitats de bàsquet.
  6. Ensenyament i dinamització d'activitats de tennis.
  7. Ensenyament i dinamització d'activitats de bàdminton.
  8. Ensenyament i dinamització d'activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Grau superior d'Educació Infantil
  Activitats formatives de referència que cal desenvolupar a l'empresa del cicle de grau superior d'Educació Infantil:
  1. Organització, gestió i coordinació dels centres d'atenció a la infància. 
  2. Atenció als infants.
  3. Programes específics amb menors en situació de risc social o de suport familiar.
  4. Programes d'oci i temps de lleure infantil.
 • Cada un del cicles treballa el seguiment de les competències professionals posades en pràctica a l'empresa, així com les personals i transversals.
  L'alumne aprèn a aplicar criteris i fer les tasques següents: 
  • Analitza l'àmbit de treball i identifica les relacions laborals amb el marc organitzatiu i de funcionament de l'entitat.
  • S'adapta a les característiques organitzatives i a les situacions pròpies del centre de treball.
  • Actua responsablement en l'àmbit tècnic del centre de treball, tenint en compte la normativa legal i les condicions de seguretat.
  • Treballa en equip quan se li demana i es coresponsabilitza, respecta i valora el treball dels altres i hi coopera.
  • Adopta una actitud participativa, s'interessa per aprendre i té iniciativa en relació amb les tasques encomanades.
  • Té una visió de conjunt i coordinada de les funcions, les àrees o els departaments i les activitats de l'entitat.
  • Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme les activitats assignades, utilitzant els canals existents.
  • Executa les tasques i s'ajusta progressivament als nivells particulars de l'entitat.
  • Detecta anomalies i desviacions en l'àmbit de les activitats assignades, n'identifica les causes i proposa possibles solucions.
  • Interpreta, expressa i comunica amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'àmbit de treball.
  • S'adapta a les característiques particulars de les instal•lacions i el material a l'abast.
  • Identifica les condicions de l'entitat més relacionades amb la seva professió que es puguin millorar.
  • Sap trobar les activitats, tasques i àmbits d'activitat que s'adeqüen millor a les seves aptituds i interessos professionals personals.
  • Identifica els aspectes positius i negatius de l'àmbit de treball: condicions de seguretat personal i mediambiental, riscs, relacions personals, etc.