Informació i admissions

Més informació del Departament d'Ensenyament

  • Què es necessita per fer la preinscripció?
    •  DNI del pare/mare o tutor/a legal
    •  Llibre de família
    •  Targeta sanitària de l’alumne
    •  Formulari de preinscripció