Homes i dones per als altres

El batxillerat té com a finalitat oferir als alumnes formació per adquirir maduresa intel·lectual i humana; coneixements i habilitats que els permetin progressar per desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

  • Perfil dels alumnes

   Competències bàsiques de la modalitat cientificotecnològica:

    ­
   • Interessat per la ciència i la tecnologia.
   • ­
   • Vol adquirir recursos per interpretar com són i com funcionen les coses (màquines, comunicacions, energia, avenços tècnics, etc.), o bé que vol comprendre els fets biològics, químics i físics més significatius i els efectes de les seves aplicacions a la societat.
   • ­
   • Vol aprendre per si mateix (autonomia).
   • ­
   • Li agrada treballar en equip.
   • ­
   • No troba dificultats en l’àmbit de la matemàtica.
   • ­
   • Troba satisfacció en l’experiència d’aprendre i està disposat a esforçar-se.
   • ­
   • És un alumne amb capacitat de continuar formant-se al llarg de la vida.
   • ­
   • Troba atractives les sortides d’estudis posteriors a què dóna accés aquest batxillerat.

   Competències bàsiques de les modalitat humanística i social:

    ­
   • Interessat a comprendre la realitat que l’envolta, en particular en els aspectes de manifestacions culturals, socials i geogràfics, històrics i econòmics.
   • ­
   • Mostra interès per la lectura, la comunicació escrita i la capacitat d’expressar-se correctament en públic
   • ­
   • Troba satisfacció en l’experiència d’aprendre i està disposat a esforçar-se.
   • ­
   • És un alumne amb capacitat de continuar formant-se al llarg de la vida.
   • ­
   • Troba atractives les sortides d’estudis posteriors a què dóna accés aquest batxillerat.

   Aula de secundària

   • Oferim itineraris adaptats a les diferents necessitats, especialitzacions , interessos i diferents ritmes d’aprenentatge.
   • Acompanyem en la presa de decisions i orientem en els estudis.
   • Oferim plans individualitzats per als alumnes que els necessiten.
   • Preparem tot l’alumnat integralment per accedir amb èxit als estudis superiors (universitat i cicles formatius de grau superior).
   • Flexibilitzem la durada del batxillerat, si cal.
   • Personalitzem l’atenció a l’alumne amb necessitats especials o amb dificultats des de les diferents matèries.
   • Fem un seguiment personalitzat a través del professor tutor.
   • Portem a terme un programa d’orientació professional i de formació humana.
   • Acompanyem en les qüestions personals i acadèmiques.
   • Facilitem la comunicació amb les famílies.

   Metodologies secundària

  • L’acció tutorial

   L'acció tutorial es realitza a través de:

   • Tutories grupals orientades a la formació en valors i actituds i al coneixement de la realitat que els envolta.
   • Tutoria i acompanyament individual per conèixer la seva integració, acceptació i dificultats d'aprenentatge.
   • Contactes amb les famílies i els alumnes per trobar camins de col•laboració en la formació dels seus fills; entrevistes personals per tal de fer un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumne i avaluar el procés de desenvolupament personal, vital i acadèmic.
   • Treball amb la comissió de delegats per millorar el funcionament del grup-classe, relacions entre professor i alumnes, etc.
   • Sortides de convivència per conèixer-se millor un mateix i els altres.
   • Tutories específiques. Participació en campanyes solidàries.
   • Suport del Departament d'Orientació Psicopedagògica a una reorientació professional i acadèmica, una revisió d'algun aspecte personal o la millora de les estratègies personals, etc.
   • Programa de formació humana i social (una hora setmanal a cada un dels dos cursos de batxillerat).

   Acció tutorial